REGULAMIN SERWISU INERNETOWEGO
Bonum Nieruchomości

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Serwis Internetowy Bonum Nieruchomości jest prowadzony pod domeną bonum-nieruchomosci.pl (zwany dalej „Serwisem”) przez Romualda Margola prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PolishProperty.eu Margol Romuald z siedzibą we Wrocławiu, 50-113 Wrocław, przy ul. Odrzańskiej 15/1b, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 887-100-07-86, REGON 890258172 (zwany dalej: „Usługodawcą”)
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Usługodawca ustala Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”), który określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące definicje:
  1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, adres elektroniczny zwany jest także adresem e-mail;
  2. Grupa PolishProperty.eu - oznacza grupę Serwisów prowadzonych przez Usługodawcę w następujących domenach:
  3. Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Newsletter - elektroniczna Usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości o charakterze informacyjnym, artykułów oraz porad branżowych, jak również Informacji Handlowych, a także ofert handlowych Usługodawcy i jego partnerów.,
  6. Polityka Prywatności Grupy PolishProperty.eu – polityka prywatności i ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Prawie telekomunikacyjnym, stosowana w Serwisach Grupy PolishProperty ustalająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przechowywania i ochrony informacji, a także wykorzystywania plików cookies;
  7. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego Bonum Nieruchomości ustalony przez Usługodawcę na podstawie 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.)
  8. Serwis - Serwis Internetowy Bonum Nieruchomości wchodzący do Grupy PolishProperty.eu prowadzony pod domeną bonum-nieruchomosci.pl przez Usługodawcę,
  9. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  10. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  11. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności usługę Newslettera;
  12. Usługodawca - Romuald Margol prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PolishProperty.eu Margol Romuald z siedzibą we Wrocławiu, 50-113 Wrocław, przy ul. Odrzańskiej 15/1b, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 887-100-07-86, REGON 890258172
  13. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,
  14. Ogłoszenie – sporządzone przez Usługodawcę (lub uprawnioną przez niego osobę) ogłoszenie dotyczące sprzedaży, kupna, wynajmu lub najmu nieruchomości, które jest zaproszeniem do zawarcia umowy, opublikowane w Serwisie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;

 

 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Korzystanie z Serwisu lub Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Poprzez niniejszy Serwis mogą zostać realizowane usługi świadczone przez podmioty trzecie na podstawie programów partnerskich zgodnie z odpowiednim regulaminem określającym jego warunki. W przypadku niezgodności niniejszego Regulaminu z regulaminem programu partnerskiego, niniejszy Regulamin będzie miał pierwszeństwo. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów, w szczególności o których mowa w pkt. 6 powyżej wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

 

 3. OGŁOSZENIA

 1. Ogłoszenia publikowane są przez Usługodawcę (lub osoby przez niego upoważnione), który samodzielnie ustala ich treść, na podstawie informacji otrzymanych m.in. od Użytkowników, klientów lub podmiotów współpracujących.
 2. Poprzez Serwis, Użytkownicy mogą zgłosić nieruchomość do opublikowania w Serwisie poprzez:
  1. wpisanie w odpowiednim formularzu na oznaczonych stronach Serwisu poprawnych danych nieruchomości oraz danych kontaktowych (m.in. imię i nazwisko, adres- e-mail, numeru telefonu),
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługobiorcę zgodnie z Polityką Prywatności Grupy PolishProperty.eu oraz otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  4. naciśnięcie (kliknięcie) na odpowiednio oznaczony przycisk np. "Wyślij do agenta"
 3. Naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk (pkt. 2 d) spowoduje, że Usługobiorca przy użyciu podanych danych skontaktuje się z Użytkownikiem celem stworzenia i publikacji Ogłoszenia.
 4. Usługodawca dokłada starań, aby treść Ogłoszenia, w tym dołączone do niego zdjęcia w jasny sposób przedstawiały nieruchomość, opisywały ją w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją przedmiotu Ogłoszenia. Ponadto, Usługodawca zamieszczając Ogłoszenia w Serwisie informuje o rzeczywistym zamiarze dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 5. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich Użytkowników Internetu.
 6. Na każdym Ogłoszeniu w Serwisie zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości, pozostawienie kontaktu zwrotnego lub sprawdzenie numeru telefonu. Serwis zapisuje pozostawione wiadomości, a także przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności Grupy PolishProperty.
 7. Usługodawca podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszeń równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, telewizją, czy operatorami innych serwisów internetowych.
 8. Usługodawca nie odpowiada za:
  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Usługodawcy niezależnych,
  4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.

 

4. POZOSTAŁE USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy inne Usługi poprzez Serwis, polegające na przygotowaniu i prezentacji oferty usług lub produktów dostępnych w aktualnej ofercie Usługodawcy lub partnerów współpracujących.
 2. Usługodawca zobowiązuje się - na podstawie informacji zawartych w wypełnionym formularzu na oznaczonych stronach Serwisu do przygotowania i udostępnienia Użytkownikom oferty.
 3. Poprzez Serwis, Użytkownicy mogą zgłosić swoje zainteresowanie  stworzeniem oferty poprzez:
  1. wpisanie w odpowiednim formularzu na oznaczonych stronach Serwisu poprawnych danych zgodnych z formularzem oraz danych kontaktowych (m.in. imię i nazwisko, adres- e-mail, numeru telefonu),
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługobiorcę zgodnie z Polityką Prywatności Grupy PolishProperty.eu oraz otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  4. naciśnięcie (kliknięcie) na odpowiednio oznaczony przycisk np. „Poznaj ofertę”,
 4. Naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk (pkt. 2 d) spowoduje, że Usługobiorca przy użyciu podanych danych skontaktuje się z Użytkownikiem celem przygotowania żądanej oferty dla Użytkownika.
 5. Przygotowanie i prezentacja oferty wykonywana jest nieodpłatnie przez Usługodawcę lub partnerów współpracujących w oparciu o przekazane przez Użytkownika informacje.

 

5. USŁUGA NEWSLETTER

 1. W ramach usługi przesyłania Informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Usługodawcę (lub podmioty współpracujące) informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).
 2. Usługa Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu po aktywacji usługi, zgodnie z pkt 5 (poniżej) Regulaminu.
 3. Newsletter zawiera między innymi reklamy, opis aktualnej oferty handlowej, informacje o wydarzeniach w branży nieruchomości, informacje o kredytach, aranżacjach wnętrz, remontach oraz innych informacjach i wydarzeniach dotyczących Grupy PolishProperty.eu
 4. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Użytkownika następuje poprzez:
  1. wpisanie w odpowiednim formularzu na oznaczonych stronach Serwisu poprawnego adresu e-mail,
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługobiorcę zgodnie z Polityką Prywatności Grupy PolishProperty.eu oraz otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  4. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
  5. naciśnięcie (kliknięcie) linku aktywacyjnego zamieszczonego w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej.
 5. Naciśnięcie (kliknięcie) na link aktywacyjny (pkt. 5 e) powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji Usługi Newsletter.
 6. Brak potwierdzenia rejestracji (poprzez link aktywacyjny) do Newslettera, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych Użytkownika po 14 dniach od daty rejestracji.
 7. Administratorem danych osobowych jest Usługobiorca. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 8. Każdy Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez:
  1. kliknięcie linku w stopce każdej wiadomości lub
  2. wpisanie w odpowiednim formularzu na oznaczonych stronach Serwisu oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres, w celu potwierdzenia rezygnacji z subskrypcji Newslettera.

Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Użytkownik zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.

 1. Adres e-mail, podany przez Użytkownika dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.
 2. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail Użytkownika bez podania przyczyny.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Użytkowników bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 6WARUNKI TECHNICZNE DOSTĘPU DO SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań:
  1. posiadanie dostępu do sieci Internet oraz przeglądarka obsługującą pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać Serwis.
 2. Usługodawca nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).
 3. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

 

7. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail: biuro@bonum-nieruchomosci.pl lub przesyłać listem poleconym na adres Działu Obsługi Klienta Serwisu www.bonum-nieruchomosci.pl ul. Odrzańska 15/1B, 50-113 Wrocław, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją),
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  3. żądanie Użytkownika.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

 

 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności Grupy PolishProperty.eu (dostępnej pod adresem http://bonum-nieruchomosci.pl/polityka-prywatnosci/) i zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i ich usunięcia.
 4. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności Grupy PolishProperty.eu, dostępną na stronie internetowej pod adresem: http://bonum-nieruchomosci.pl/polityka-prywatnosci/

 

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
 3. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawca a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.bonum-nieruchomosci.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na tej stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem http://bonum-nieruchomosci.pl/regulamin/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej na żądanie Użytkownika.

Przydatne informacje o nieruchomościach

Zapisz się do newslettera Bonum!

Ruszamy nieruchomości - dołącz do nas!

Potrafimy doradzić i zainspirować