POLITYKA PRYWATNOŚCI

GRUPY POLISHPROPERTY.EU

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych w domenach:

 (zwanych dalej także łącznie „Serwisami”, każdy z osobna „Serwisem”) został stworzony i przyjęty przez Romualda Margola prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PolishProperty.eu Margol Romuald z siedzibą we Wrocławiu, 50-113 Wrocław, przy ul. Odrzańskiej 15/1b, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 887-100-07-86, REGON 890258172 (zwany dalej: „Administratorem”) w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Serwisy.
 • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tych Serwisach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.),
 1. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisach, a także przy świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie - bez żadnej odpłatności z tego tytułu - newsletterów.
 2. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Prawie telekomunikacyjnym.
 3. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.
 4. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z administracją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) jest zdefiniowany niżej Administrator.
 6. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Administratora.
 7. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej bonum-nieruchomosci.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych działań. Wszelkie te działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.)
 8. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z  Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

 

DEFINICJE

 1. Administrator - oznacza Romualda Margola prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PolishProperty.eu Margol Romuald z siedzibą we Wrocławiu, 50-113 Wrocław, przy ul. Odrzańskiej 15/1b, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 887-100-07-86, REGON 890258172, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, który jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.)
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Grupa PolishProperty.eu – oznacza grupę Serwisów prowadzonych w następujących domenach:
 1. Serwis - oznacza stronę(y) internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) Grupy PolishProperty.eu
 2. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 3. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym konsumentów.

 

DANE OSOBOWE I INNE DANE IDENTYFIKACYJNE.

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator zbiera od Użytkowników będących również konsumentami następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu.
  • Login i hasło
 2. W przypadku przedsiębiorców, Administrator gromadzi także dane osobowe osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorcy (imię i nazwisko) oraz następujące dane identyfikacyjne:
  • firma,
  • NIP,
  • REGON,
  • KRS
  • adres siedziby,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 3. Jeżeli w którymkolwiek wyżej przypadku, z podanych wyżej danych identyfikacyjnych stanowić będą dane osobowe, dane takie przetwarzane będą przez Administratora na zasadach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności mowa będzie o danych osobowych Użytkowników, należy przez to rozumieć także dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 4. Przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest bez podawania przez Użytkowników jakichkolwiek danych osobowych.
 5. Niezależnie od danych wskazanych w ust. 1 powyżej, Administrator może zbierać od Użytkowników za ich zgodą inne informacje np. dotyczące ich daty urodzin. Podanie tych informacji jest całkowicie dobrowolne, umożliwia jednak Administratorowi przesyłanie Użytkownikom specjalnych ofert.

 

WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

 1. Administratorjest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:
 • zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
 • dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
 • monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Serwisie;
 • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 • zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów przez Użytkowników;
 • przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
 • egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.
 • przeprowadzania działań e-mailingowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych współpracujących z Administratorem.
 1. Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Administrator może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez Administratora.
 2. Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  • Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności. 
  • Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.
 1. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników.
 2. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.
 3. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną

 

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Wprzypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

I. Konfiguracji serwisu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 II. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 

III. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

IV. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

V. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

VI. Świadczenia usług reklamowych

 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

VII. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

I. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • vimeo.com [administatorcookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
 • youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

II. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Google AdWords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 • Facebook Pixel [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

III. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

 • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Sieć reklamowa Facebook [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

 • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

V. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 • google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • linkedin.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
 • Instagram.com [administrator cookies: Instagram LLC z siedzibą w USA]
 • Pinterest.com [administrator cookies: Pinterest Inc z siedzibą w USA]

VI. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

VII. Nasze Serwisy mogą wykorzystywać również pliki Web beacons (zwane również clear gifs, pixel tags lub Web bugs), które są małymi plikami graficznymi zawierającymi unikalny identyfikator, pełniącymi podobną funkcję, co cookies, które są umieszczane w kodzie strony internetowej (Serwisu). Wykorzystujemy Web beacons do monitorowania przemieszczania się Użytkowników z naszych Serwisów na inne, do przesyłania lub komunikowania się z plikami typu cookie oraz w celu ustalenia, czy Użytkownik wszedł na nasz Serwis poprzez reklamę internetową zamieszczoną na stronie osoby trzeciej, bądź w celu poprawy wydajności strony. Możemy również pozwolić naszym usługodawcom na wykorzystanie plików Web beacons w celu ustalenia, które z wiadomości email zostały otwarte przez adresatów oraz w celu monitorowania aktywności odwiedzających nasz Serwis. Pozwala nam to na ocenę atrakcyjności zawartości naszego Serwisu oraz naszych ofert.

VIII. Wszystkie komponenty których administratorem cookies jest "Google Inc z siedzibą w USA", mogą gromadzić i przetwarzać informacje oraz generować pliki Cookies na warunkach opisanych w Polityce prywatności Google na stronach:

"Polityka prywatności Google"

"Jak Google korzysta z plików cookie"

"Pliki Cookie używane przez Google"

 

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

ZABEZPIECZENIA.

 1. Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Administratora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.
 3. Serwisy oferują Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania zamówionych newsletterów. Serwisy zapewnią Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwią wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.

 

ZMIANY.

Rozwój naszych Serwisów, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez AdministratoraPolityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich niezwłocznie Użytkowników Serwisu.

Przydatne informacje o nieruchomościach

Zapisz się do newslettera Bonum!

Ruszamy nieruchomości - dołącz do nas!

Potrafimy doradzić i zainspirować